Vyhrajte senzačnú dovolenku v Turecku s Danea.sk

 

 

1. Cena – Dovolenka pre 2 osoby v Turecku v hodnote 2000€

 

Je to úplne jednoduché, keďže súťaženie je o šťastí,  prihláste sa o túto jedinečnú šancu vyhrať super ceny na tejto stránke jednoduchým vyplnením formulára.

Nemusíte nič nakupovať ani splniť žiadnu podmienku. Stačí urobiť jedno z nasledovných:

Vyplňte formulár ktorý je tu nižšie a ste zaradení do súťaže!

Je to tak jednoduché! 

Súťaž prebieha v období od 29. júna do 31. augusta 2015 a zaradení budú všetci súťažiaci, ktorí sa zapojili s úplnými údajmi do 31. augusta 2015.

* Email
* Meno
* Priezvisko
  * = Povinné pole
 

Veľa šťastia v súťaži

Súťaž o senzačnú dovolenku v Turecku s Danea.sk

Pravidlá súťaže

Organizátori:

Súťaž "Súťaž o senzačnú dovolenku v Turecku s Danea.sk" organizuje:

ADP DEVELOPMENT 10, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, tel./fax: + 421 (2) 534 101 68 , info @ danea.sk, 

(ďalej len "organizátori").

 

Súťaž prebieha v období od 29. júna do 31. augusta 2015

 

Výhry:

1. cena:  2000€ poukaz na dovolenku v Turecku v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 podľa výberu výhercu. Suma je konečná a platí pre 2 osoby spolu.

Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek, kto počas priebehu súťaže (29. júna do 31. augusta 2015) vyplní registračný formulár na tejto stránke alebo odošle email podľa vyššie uvedených podmienok súťaže na emailovu adresu sutaz@danea.sk v zneni: SUTAZ TURECKO, Meno a Priezvisko, Email, Telefon.

Súťaže sa môže zúčastniť jeden účastník so správne a úplne vyplnenými údajmi len jedenkrát. Viacnásobné zadanie toho istého e-mailu sa počíta ako jeden žreb ("hlasovanie“).

Akýkoľvek účastník, ktorý zaslal správne údaje emalom, vyplnil formulár alebo na mobilné číslo v čase od 29. júna do 31. augusta 2015 je oprávnený zúčastniť sa žrebovania a mať možnosť vyhrať cenu.

V prípade zistenia duplicitného zadania toho istého emailu, alebo nepravdivých údajov (v rozpore so skutočnosťou) si organizátori vyhradzujú právo na nepriznanie výhry či odmeny takémuto užívateľovi, vyradenia užívateľa zo súťaže a na úplne zrušenie všetkých duplicitných registrácií.

Žiadny zamestnanec organizátorov alebo príbuzní zamestnanca sa "Súťaž" súťaže nesmú zúčastňovať.

Výhercovia budú oznámení do piatich pracovných dní od skončenia súťaže na internetovej stránke www.danea.sk.

Výhry sú zasielané len v rámci územia SR na adresy výhercov uvedených vo vyplnených formulároch súťaže, a to do 1 mesiaca od dátumu vyhlásenia súťaže. V prípade, že sa výhra vráti odosielateľovi z dôvodu nevyzdvihnutia výhercom, bude po dobu 2 mesiacov pripravená k osobnému vyzdvihnutiu v sídle organizátora, ktorý cenu do súťaže poskytol. Pokiaľ výhra nebude ani v tejto lehote vyzdvihnutá, prepadá v prospech organizátora súťaže.

Výhry sú právne nevymáhateľné a nemôžu byť predmetom reklamácie. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť a ani ju vrátiť.

V zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je príjemca výhry alebo ceny pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátormi súťaže povinný zaplatiť daň. Príjemca výhry, ktorej hodnota je vyššia ako 165,97 €, je povinný zaplatiť daň z výhry alebo ceny.

Tieto pravidlá sú vytvorené v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky a sú záväzné pre obidve strany. Návštevník serveru odoslaním svojich osobných údajov (odoslaním formuláru) prehlasuje, že s nimi bol preukázateľným spôsobom zoznámený a zaväzuje sa podľa nich riadiť.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť, a to v priebehu celého trvania súťaže.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy vo výhradnej právomoci organizátora.

Účasťou súťaže vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytne v rámci súťaže organizátorom súťaže.

Účel spracovania osobných údajov je: vyhodnotenie súťaže a ďalší marketing organizátorov, t.j. ponúknutie produktov a služieb a zasielanie informácií o marketingových kampaniach cez SMS správy, e-mail, tak ako aj inými elektronickými cestami a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi. Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov bude organizátor prevádzať na území SR.

Účastník súťaže súhlasí s tým, že organizátori môžu osobné údaje účastníka súťaže zaznamenávať na nosičoch informácií/do informačného systému. Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnutú osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracovania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátorov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Organizátori poučili účastníka súťaže, že poskytnutie požadovaných osobných údajov účastníka súťaže je dobrovoľné a účastník súťaže môže kedykoľvek dobrovoľne písomne na adrese organizátorov vyjadriť nesúhlas s ich poskytovaním a využívaním v poštovnom a elektronickom styku. Účastníkovi prislúchajú všetky ostatné práva podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v aktuálnom znení.

 

Tieto pravidlá sú platné odo dňa 14. 4. 2015