Štedré Vianoce s Danea.sk
Vyhrajte 5000€ 

Výhercom sa stáva - Petra Š., Trebišov
Výhreca bude kontaktovaný emailom. 

Nakúpte v období od 20. novembra do 22. decembra 2014 na stránke Danea.sk nad 20 €
a budete zaradení do zlosovania o neuveriteľných 5000€.
Čím viac krát nakúpite tým viac krát budete zaradení do zlosovania. 

HURÁ NA NÁKUPY >

 

Štedré Vianoce s Danea.sk

(ďalej len „Súťaž“) 

Pravidlá súťaže

Organizátori:

Súťaž organizuje:

Danea2, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, IČO: 46667709, DIČ: 2023726386, tel./fax: + 421 (2) 534 101 68 , info @ danea.sk, 

(ďalej len "organizátori").

 

Súťaž prebieha v období od 20. novembra do 22. decembra 2014

 

Výhry:

Víťaz získa jednorázovú odmenu vo výške 5000€.

 

Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek, kto počas priebehu súťaže (20. novembra do 22. decembra 2014) nakúpi tovar v hodnote vyššej ako 20 EUR. Nákupom sa rozumie realizácia objednávky aj s následným prevzatím tovaru a jeho zaplatením. Zo zlosovania budú vyradení súťažiaci, ktorý vrátili tovar z objednávky. 

Je možné byť zaradení do zlosovanie viacnásobne, za každý nákup na 20 EUR, ktorý spĺňa podmienky vyššie menované. Kupujúci majú nárok na opakované zaradenie do súťaže, za každý ďalší nákup nad 20 EUR a nie za ekvivalent 20 EUR jedného nákupu. 1 nákup nad 20 EUR = 1 šanca vyhrať.

Žiadny zamestnanec organizátorov alebo príbuzní zamestnanca sa "Súťaž" súťaže nesmú zúčastňovať.

Výhercovia budú oznámení do dvoch pracovných dní od skončenia súťaže na internetovej stránke www.danea.sk.

Výhra bude Výhercovi odovzdaná v sídle Usporiadateľa a v čase dohodnutom medzi príslušným Výhercom a Organizátorom. Organizátor s cieľom odovzdania Výhry môže vopred kontaktovaťVýhercu, ktorý splnil všetky Podmienky účasti v Súťaži v Mieste konania Súťaže, na telefónne číslo alebo emailovú adresu, ktorú vyplnil pri registrácii, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia príslušného súťažného kola. V prípade, ak Výherca neodpovie Organizátorovi do 5 pracovných dní, Výherca stráca nárok na Výhru a Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo zopakovať žrebovanie Výhry. 

Výhry sú právne nevymáhateľné a nemôžu byť predmetom reklamácie.

V zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je príjemca výhry alebo ceny pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátormi súťaže povinný zaplatiť daň. Príjemca výhry, ktorej hodnota je vyššia ako 165,97 €, je povinný zaplatiť daň z výhry alebo ceny.

Tieto pravidlá sú vytvorené v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky a sú záväzné pre obidve strany. Návštevník serveru odoslaním svojich osobných údajov (odoslaním formuláru) prehlasuje, že s nimi bol preukázateľným spôsobom zoznámený a zaväzuje sa podľa nich riadiť.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť, a to v priebehu celého trvania súťaže.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy vo výhradnej právomoci organizátora.

Účasťou súťaže vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytne v rámci súťaže organizátorom súťaže.

Účel spracovania osobných údajov je: vyhodnotenie súťaže a ďalší marketing organizátorov, t.j. ponúknutie produktov a služieb a zasielanie informácií o marketingových kampaniach cez SMS správy, e-mail, tak ako aj inými elektronickými cestami a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi. Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov bude organizátor prevádzať na území SR.

Účastník súťaže súhlasí s tým, že organizátori môžu osobné údaje účastníka súťaže zaznamenávať na nosičoch informácií/do informačného systému. Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnutú osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracovania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátorov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Organizátori poučili účastníka súťaže, že poskytnutie požadovaných osobných údajov účastníka súťaže je dobrovoľné a účastník súťaže môže kedykoľvek dobrovoľne písomne na adrese organizátorov vyjadriť nesúhlas s ich poskytovaním a využívaním v poštovnom a elektronickom styku. Účastníkovi prislúchajú všetky ostatné práva podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v aktuálnom znení.

 

Tieto pravidlá sú platné odo dňa 20. 11.  2014