VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

OBSAH

článok I        Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
článok II       Objednávka
článok III      Storno objednávky
článok IV     Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy
článok V      Cenové podmienky
článok VI     Poštovné a balné
článok VII    Platobné podmienky
článok VIII   Dodacie podmienky
článok IX     Reklamačný formulár
článok X      Záručné podmienky a záručná doba
článok XI     Ochrana osobných údajov
článok XII    Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia
článok XIII   Záverečné ustanovenia

 

Článok I
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti Mudroňova SK mix, s. r. o. ,Pražská 5, 811 04 Bratislava, IČO: 47252707, DIČ: 2023982388, IBAN: SK15 0200 0000 0035 3239 7655, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.danea.sk (ďalej len „danea.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").
 1. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na danea.sk.
 2. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na danea.sk.
 3. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 4. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedoktnuté.
 5. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na danea.sk.
 6. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na danea.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.
 7. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na danea.sk.
 8. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: danea.sk, DANEA, Polus City Center, Vajnorská 100, 83104 Bratislava, Tel.: +421 911 775 770 (pondelok až piatok) medzi 09.00 - 17.00 hod.,  E-mail: info @ danea.sk
 9. Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené prostredníctvom SSL certifikátu. "MAGENTO" SSL Web Server Certifikát ponúka úplnú verifikáciu vyššie spomenutých procesov. Je v 128 - bit encrypcii a zabezpečuje, že osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na danea.sk.

 

Článok II
Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
 3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci potvrdí e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení  Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info @ danea.sk.
 5. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
  5.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa);
  5.2 Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
  5.3 Množstvo objednávaného tovaru;
  5.4 Spôsob zabalenia tovaru (štandardné alebo darčekové s venovaním);
  5.5 Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho) ;
  5.6 Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP;
  5.7 Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).
 6. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

 

Článok III
Storno objednávky

1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
2.1 V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
2.2 Ak nie je predávajúci schopný tovar dodať. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní, ak sa nedohodnú na náhradnom plnení.

 

Článok IV
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 1. Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru
 2. Tovar zašle kupujúci spolu s dokladom o kúpe späť poštou na adresu Predávajúceho, prípadne odovzdá tovar osobne na výdajnom mieste. Pri vrátení zasiela (odovzdá) kupujúci prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.
 3. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady .
 4. 4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 

Článok V
Cenové podmienky

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom danea.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na danea.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na danea.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na danea.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok VI
Poštovné a balné

 1. Predávajúci dopravu zabezpečuje prostredníctvom kurierskej služby, ktorú Kupujúci špecifikuje v objednávke (pošta, kurierská spoločnosť) pričom si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave a v prípade, že objednávka je na druh tovaru obuv (topánky).
 2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru a poškodenie zásielky spôsobené kurierskou službou resp. poštou.
 3. Predávajúci si účtuje poštovné 2,90 EUR pri nákupe do 25 EUR s DPH, v súvislosti s dodaním tovaru neúčtuje, okrem prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou, nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie.
 4. Výmeny tovaru a vratky obuvi nie sú spoplatnené poštovným. Pri vracaní tovaru a výmenách, hradí poštovné predávajúci len ak kupujúci nevracia tovar v hodnote viac ako 50% zo sumy hodnoty objednávky. Ak je hodnota vráteného tovaru vyššia ako 50% zo sumy objednávky a hodnota objednávky bola vyššia ako 25 EUR bez poštovného, bude suma vrátená Kupujúcemu znížená o 2,90 EUR. Toto platí len pre objednávky, ktoré obsahujú viac ako 1 pár obuvi. Poštovné zadarmo neplatí pre bižutériu, kabelky a ostatné doplnky mimo obuvi. Poštovné zadarmo neplatí ani pri výmene a vratke tovaru, ktorý bol zakúpený vo Výpredaji.

 

Článok VII
Platobné podmienky

 1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  1.1 PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi / pošte;
  1.2 PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou alebo poštou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet Mudroňova Sk mix, s. r. o. ,Pražská 5, 811 04 Bratislava, IČO: 47252707, DIČ: 2023982388,
   Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky. Číslo účtu je VÚB banka a.s., IBAN: SK15 0200 0000 0035 3239 7655.
  1.3. PLATBA TRUSTPAY: Platba, kde môžete urobiť prevod cez Váš internetbanking. Po zvolení platobnej možnosti Trustpay budete presmerovaní na zabezpečenú webstránku, kde si vyberiete v ktorej banke máte internet banking. Následne vykonáte platbu priamo cez Váš internetbanking.
  1.4 PLATBA PLATOBNOU KARTOU: Platiť môžete kartami Visa, Visa Electron, Master Card. Službu zabezpečuje Tatra banka, a.s. a po kliknutí na dokončenie objednávky, budete presmerovaní na zabezpečenú stránku Tatra banky, kde zadáte Vaše údaje z platobnej karty. 

 

Článok VIII
Dodacie podmienky

 1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle do 7 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých artiklov. Pre vybrané modely, predavajúci špecifikuje dátum jeho dodania priamo na stránke vybraného produktu.
 2. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme (platí len pre registrovaných Kupujúcich). O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený emailom.
 3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.
 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru a návod na ošetrovanie tovaru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou/poštou  protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 6. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.
 7. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.
 8. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

                                                                  

 

Článok IX
Reklamačný formulár- stiahni pdf

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní  - stiahni DOC  stiahni PDF

 

 1. Prosíme kupujúcich aby vyplnili REKLAMAČNÝ/VÝMENNÝ FORMULÁR (ďalej len „Formulár") vo všetkých prípadoch: 
 2. 1.1 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania.  Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy. Ak kupujúci dodrží lehotu 14 dní od prevzatia tovaru, môže žiadať o vrátenie plnej nákupnej ceny alebo výmenu tovaru za iný tovar alebo vystavenie nákupného poukazu. Táto lehota sa nevzťahuje na tovar z kategórie "Dopredaj", kde nie je tovar možné vrátiť alebo vymeniť po zákonnej lehote 14 dní.
  1.2 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy po uplynutí 14-dňovej lehoty. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj po uplynutí 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu a to do 30 dní od prevzatia tovaru. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania. Kupujúci má v tomto prípade nárok na výmenu tovaru za iný tovar alebo na vystavenie nákupného poukazu v hodnote pôvodného nákupu. Toto neplatí na tovar kúpený z kategórie "Dopredaj"
  1.3 Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za vrátenie tovaru Predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.
  1.4 Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba) V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a/alebo farby tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo veľkosti, max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho a tovar bol doručený nepoškodený a nejaví známky nosenia. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy a bude sa postupovať podľa bodu 1.1 alebo 1.2., ak sú splnené ostatné podmienky podľa bodu 1.1 alebo 1.2. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci do 30 dni odo dňa predaja. Predávajúci dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 30 dní od dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.
  1.5 Kupujúci požaduje vystavenie poukazu na nákup tovaru na danea.sk v celkovej hodnote už zakúpeného tovaru, ktorý vracia Predávajúcemu bez uvedenia dôvodu Kupujúci má právo požadovať vystavenie poukazu na nákup tovaru na danea.sk v celkovej hodnote už zakúpeného tovaru, ktorý vracia Predávajúcemu bez uvedenia dôvodu a to max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s vrátením tovaru a vystavením poukazu Predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.
  1.6 Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru Bližšie podmienky sú upravené v článku X týchto VOP a v Reklamačnom poriadku Predávajúceho uverejnených na danea.sk
 3. Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:
  2.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
  2.2 Adresa miesta, kam bol tovar dodaný;
  2.3 Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru;
  2.4 Číslo elektronickej objednávky;
  2.5 Dátum vystavenia elektronickej objednávky;
  2.6 Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim;
  2.7 Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny a spôsobu zabalenia tovaru;
  2.8 Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený;
  2.9 Dátum a podpis Kupujúceho.
 4. Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich potrebných dokladov. 
 5. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia formulára a/alebo požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo formulári.
 6. Ak spolu s vyplneným formulárom a s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť, zameniť alebo reklamovať.
 7. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Odporúčame Kupujúcim tovar poistiť. 
 8. Prosíme kupujúcich aby kompletne vyplnený formulár spolu s požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.
 9. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo formulári a to do 14 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného formulára spolu s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1.1, 1.2 a 1.3 tohto článku.
 10. Podmienky vrátenia tovaru pri akcii - Kabelka zadarmo pri nákupe nad 70 EUR. Ak zákazník vráti tovar, je povinný vrátiť aj kabelku, ktorú dostal k nákupu. Ak tak neučiní, bude mu z vráteného tovaru odčítaná hodnota kabelky a vráteny rozdiel sumy.

 

Článok X
Záručné podmienky a záručná doba

 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.
 2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad a návod na ošetrovanie výrobku.
 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.
 4. Pri uplatnení reklamácie prosíme Kupujúceho aby doručil na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, suchý, mechanicky nepoškodený v najlepšie v originálnom balení vrátane fotokópie faktúry, návodu na ošetrovania a formulára.
 5. Podrobnosti a postup pri uplatňovaní reklamácie tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na danea.sk.

 

Článok XI
Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.
 2. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na danea.sk. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov ale hlavne emailovej adresy a telefónneho čísla za účelom priameho marketingu Predávajúceho alebo tretích strán po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
 4. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
 5. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
 6. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

Článok XII
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej staroslivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
 4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 

Článok XIII
Záverečné ustanovenia

 1. Pri nákupe tovaru na danea.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na danea.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na danea.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 1. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo danea.sk.
 2. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na danea.sk.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na danea.sk.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 5. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

                                                                                                                        Alternatívne riešenie sporov

 1. Predávajúci má záujem o riešenie sporov s Kupujúcim predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak Kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv zo strany Predávajúceho, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy: info@danea.sk, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 2. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov Kupujúci nájde tu - http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
 3. Alternatívne riešenie sporov sa týka sporov s hodnotou nad 20 EUR a možno ho využiť len pri riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo týkajúceho sa spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku, pričom spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Subjekt alternatívneho riešenia sporov  môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

 

Copyright © 2016, Mudroňova SK mix, s. r. o.
všetky práva vyhradené.